Terebinth Cloud ERP

โปรแกรมบัญชี
บนระบบ ERP

ระบบบัญชี / โปรแกรมบัญชี Online ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร ครบจบในระบบเดียว แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรมบัญชีทั่วไปที่คุณรู้จัก ความยืดหยุ่นสูงใช้กับองค์กรทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน และฟังก์ชันในระบบ

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี ในระบบ Terebinth Cloud ERP

โปรแกรมบัญชี

จะดีกว่าไหมถ้าจำนวนพนักงานและ Resource มีเท่าเดิมแต่ Output หรือ Productivity ขององค์กรดีขึ้น ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ความสามารถในการทำกำไรขององค์กรเพิ่มขึ้น!? เสริมแกร่งธุรกิจคุณด้วยระบบ Cloud ERP ที่มีคุณภาพของคนไทย..

วันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับ Modules และ Features ในส่วนของการทำงานในส่วนระบบงานบัญชีและการเงิน หรือ โปรแกรมบัญชี ที่อยู่ในระบบ Terebinth Cloud ERP ว่าช่วยอะไรในการบริหารงานด้านบัญชีให้ผู้ท่านผู้ประกอบการได้ทราบกัน ซึ่งระบบจะช่วยให้กระบวนการดำเนินธุรกิจคุณเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น…

โปรแกรมบัญชี

สำหรับตัวระบบ Terebinth นั้นครอบคลุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินทั้งหมด ตั้งแต่การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของบริษัท ส่งข้อมูลเพื่อลงบันทึกสมุดบัญชีทั่วไป (General Ledger) ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset) ไปจนถึงการปิดงบบัญชีต่าง ๆ (Accounting Report) ไม่ว่าจะเป็น งบแสดงฐานะทางการเงิน – งบทดลอง (Trial Balance) งบกระแสเงินสด (Cash Flow) งบกำไรขาดทุน (Income Statement) เป็นต้น

คุณสมบัติพื้นฐาน โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญขี
"Flow การทำงานพื้นฐานของ Module บัญชี และการเงิน"

Flow การทำงานดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร ซึ่ง Features พื้นฐานที่ระบบ Terebinth Cloud ERP นั้นรองรับการให้บริการในส่วนของ งานบัญชีและการเงิน (Module Accounting & Finance) ช่วยให้คุณลดระยะเวลาในการทำบัญชีและสามารถปิดงบบัญชีของคุณให้เร็วขึ้น เข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาหมดปัญหาเรื่อง Work From Home รองรับทุกอุปกรณ์ สำหรับ Features หลักๆ ประกอบไปด้วย:

Features พื้นฐานระบบบัญชี ERP

โปรแกรมบัญชี ระบบบัญชี

บันทึกการรับเงิน (Account Receivable)

การรับเงิน โปรแกรมบัญชี

ระบบสามารถดึงข้อมูลการขายจาก Sales Order (SO) ที่เกิดขึ้นภายในระบบ เพื่อมาสร้างรายการรับเงิน (AR) ให้โดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด สามารถทราบว่าการรับเงินรอบนี้เป็นของ SO ฉบับไหนและมีการรับเงินในรูปแบบใด และตั้งลูกหนี้การค้าให้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงาน Aging ลูกหนี้ต่อไปไ้ด้

บันทึกรายการจ่ายเงิน (Account Payable)

การจ่ายเงิน โปรแกรมบัญชี

ระบบสามารถดึงข้อมูลการซื้อสินค้าจาก Purchase Order (PO) ที่เกิดขึ้นภายในระบบ เพื่อมาลงรายละเอียดรายการจ่ายเงิน (AP) แบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถรับทราบได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของ PO ฉบับไหน หรือ Expense ใด และเป็นการชำระเงินในรูปแบบใด และตั้งเจ้าหนี้การค้าให้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงาน Aging เจ้าหนี้ต่อไปได้

หมวดหมู่บัญชี (Account Category)

หมวดหมู่บัญชี

ระบบ Terebinth Cloud ERP เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง นักงานบัญชีสามารถจัดการและออกแบบหมวดหมู่ของบัญชีคุมได้อย่างอิสระ ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กรของคุณ เพื่อให้มีการใช้งานที่เหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพ โดยที่ไม่จำกัดลำดับขั้นของหมวดหมู่บัญชี

ผังบัญชี (Account Chart)

ผังบัญชี โปรแกรมบัญชี

แบ่งหมวดของผังบัญชี (Account Chart) พร้อมทั้งกำหนดบัญชีคุมได้อย่างอสิระตามโครงสร้างของธุรกิจ โดยที่ระบบมีผังบัญชีมาตรฐานสากลที่พร้อมเริ่มต้นใช้งานได้ทันที หรือลูกค้าสามารถกำหนดหมวดหมู่ผังบัญชีที่มีความเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจได้อย่างอิสระ และปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่จำกัดรูปแบบที่ตายตัว 

บันทึกบัญชีทั่วไป (General Ledger)

โปรแกรมบัญขี

ทางระบบมี Autopost โดยที่ระบบจะลงบันทึกสมุดบัญชีทั่วไป Debit / Credit ตามผังบัญชีที่กำหนดไว้ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งในส่วนของหมวดบัญชี รายละเอียด จำนวนเงิน โดยที่ระบบจะรับทราบข้อมูลมาจากรายรับ(AR) และรายจ่าย(AP) หรือรายการ Transaction ที่เกิดขึ้นในระบบ โดยสามารถบันทึก (เดบิต-เครดิต) แยกได้ทั้ง สมุดรายวันซื้อ-ขาย-จ่าย-รับ และสามารรถบันทึกข้อมูลเช็ครับ เช็คจ่าย ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภงด. 3, 53 ได้ 

ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset)

โปรแกรมบัญขี

ระบบบริหารทรัพย์สินถาวรขององค์กร สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินถาวร โดยไม่จำกัดประเภทของข้อมูลที่เก็บ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการซื้อ-ขาย การซ่อมบำรุง หน่วยงานที่ดูแล ผู้ครอบครอง เป็นต้น และสามารถคิดค่าเสื่อมตามรูปแบบต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ

งบประมาณ (Budget)

โปรแกรมบัญขี

รองรับการตั้งบัญชีงบประมาณ ระบบมี Feature ที่ใช้สำหรับจัดทำหรือกำหนดงบประมาณ ประจำเดือน หรือประจำปี ตามที่ผู้บริหารกำหนดไว้ โดยสามารถกำหนดงบประมาณได้สำหรับแต่ละโปรเจกต์ หน่วยงาน หรือตามเงื่อนไขผังบัญชีที่กำหนดไว้

ระบบรายงาน (Reports)

งบทางบัญชี

ระบบคลอบคลุมการทำสรุปรายงานทุกชนิด (Accounting Reports) ไม่ว่าจะเป็น Summary AP Report, Summary AR Report, Cash Flow, General Ledger Report, Ledger Report, Trial Balance Report, Balance Sheet, Budget Report, รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย (ภพ.30), รายงาน ภงด. พร้อมทั้งสามารถ Filter กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการสร้าง Report และ สามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล Report ได้อยากอิสระพร้อมทั้งสามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทันที และนำมา Generate เอกสารออกเป็นแบบฟอร์มของแต่ละงบทางบัญชีในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ทันที

ระบบเงินสดย่อย (Pretty Cash)

โปรแกรมบัญขี

ระบบสามารถตั้งวงเงินสดย่อยและการเบิกเงินสดย่อยสำหรับการใช้จ่ายในองค์กรได้โดยไม่จำกัดจำนวนสาขาและเงื่อนไขในการเบิก พร้อมทั้งสามารถจำกัดสิทธิ์การตั้งเบิก และการ Approve เงินสดย่อยได้ตามรายบุคคล ขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กร

สร้างฟอร์มเอกสาร (Document Template)

Doc gen

สามารถปรับแต่งรูปแบบฟอร์มเอกสารต่างๆที่ออกจากระบบขององค์กรให้เป็นไปตามรูปแบบเอกสารขององค์กร ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็น ใบสั่งขาย (Sales Order) ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเสร็จรับเงิบ/ใบกำกับภาษี (Receipt / Tax Invoice) รวมถึงเอกสารหัก ณ ที่จ่าย (With holding TAX) พร้อมทั้งสามารถสั่ง Print เอกสารหรือ บันทึกเป็นไฟล์ PDF ออกจากระบบเพื่อส่ง Email ได้ทันที 

งบบัญชีที่รองรับในระบบ Terebinth Cloud ERP

โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี ในระบบ Terebinth Cloud ERP สามารถ Generate สร้างงบบัญชีออกมาเป็นรูปแบบ (Template) ตามที่บริษัทต้องการได้อิสระ ช่วยให้ท่านสามารถสรุปปิดงบทางบัญชีได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยที่ระบบจะดึงรายการ Transaction ที่เกิดขึ้นในระบบทั้งหมดมาสรุป สำหรับรายงานทางบัญชีพื้นฐาน ตามมาตรฐานกรมสรรพากรที่มีอยู่ในระบบ Terebinth Cloud ERP นั้นประกอบไปด้วย:
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน – งบทดลอง (Trial Balance)
  • งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
  • งบแสดงฐานะผู้ถือหุ้น (Equity Statement)
  • งบกระแสเงินสด (Cash Flow)
  • รายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย เป็นต้น
  • นอกเหนือจากรายงานข้างต้น ระบบสามารถ Customize รายงานที่คุณอยากดูได้ทุกรูปแบบ

โปรแกรมบัญชี และ Terebinth Cloud ERP

การพิจารณาเพียงแค่ โปรแกรมบัญชี แบบ Standalone เพียงเดียวอาจแก้ไขปัญหาขององค์กรได้เพียงระดับเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งหมายความเมื่อองค์กรของคุณขยายตัวขึ้น โปรแกรมบัญชี หรือระบบบัญชีพื้นฐานอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจคุณได้อีกต่อไป ซึ่งแน่นอนว่าคุณอาจจะต้องเริ่มมองหา Platform ตัวใหม่ที่จะมารองรับองค์กรซึ่งจะสิ้นเปลืองงบประมาณไม่ใช่น้อย การลงทุนในระบบ ERP ที่มี Scale ที่เหมาะสมจึงเป็นอีกตัวเลือกนึงที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนืองจากผู้บริหารสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ภายใน Platform เดียว และยังรองรับการต่อยอดในอนาคตได้ดีกว่าโปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี

ซึ่งข้อดีของการใช้ระบบ Terebinth Cloud ERP แทนที่การใช้ โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูปคือ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าระบบที่คุณใช้อยู่จะสามารถเติบโตทันธุรกิจของคุณ และนอกจากนี้ระบบ ERP มีคุณสมบัติในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันไว้ในระบบเดียวไม่จำกัดเพียง งานบัญชีและการเงิน แต่รวมไปถึงงานทุกส่วนงานขององค์กร และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันแบบ Real-Time ลดระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลลง ซึ่งช่วยให้มีการทำงานหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันในองค์กรเกิดประโยชน์ได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับการใช้ โปรแกรมบัญชี แบบสำเร็จรูป ที่มีข้อจำกัดในการปรับแต่งโครงสร้างการทำงานหรือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบที่มากกว่านั่นเอง

ระบบ ERP ที่ครอบคลุมมากกว่าระบบบัญชีทั่วไป

CRM - Marketing​

Lead, Campaign, Activities, Documentary

Sales​

Customer, Opportunity, Quotation, SO, Sales Pricing

Purchasing​

Suppliers, PR, PO, Approval, Purchase Pricing

Inventory

Inspection, Stocking, Reservation, Issuing, Transfer

Manufacturing

Process Control, Cost Control, B.O.M., Planning

Finance

AP, AR, VAT, WHT,
Financial Paperwork

Accounting

Ledger, Trial Balance, Cash flow, Accounting Reports

HR - Recruiting

Employee, Payroll,
Job Opening, Candidates

Terebinth Cloud ERP ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ ด้วยกระบวนการ Implement ที่เหมาะสม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

รองรับทุกอุปกรณ์ หมดห่วงเรื่อง Work From Home

โปรแกรมบัญชี ระบบ Terebinth Cloud ERP รองรับการทำงานบน Cloud ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่าน Internet ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์

PC Laptop

Mobile

Tablet

ระบบ Terebinth Cloud ERP เป็นมากกว่าโปรแกรมบัญชีหรือระบบบัญชีที่คุณรู้จักทั่วไป เราไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาในการทำงานของคุณ แต่พร้อมนำพาธุรกิจคุณไปยังอนาคต! 

ระบบ ERP แบบครบวงจรในราคา SME !

ที่สำคัญระบบ Terebinth Cloud ERP เป็นระบบที่เน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างการทำงานของระบบให้มีความเหมาะกับธุรกิจลูกค้ามากที่สุดด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบที่คุณจะได้ใช้เป็นระบบที่เหมาะสมกับองค์กรคุณมากที่สุด

และนอกเหนือจากโมดูลบัญชีการเงิน หรือ โปรแกรมบัญชี ที่กล่าวมาข้างต้นระบบ Terebinth Cloud ERP ยังครอบคลุมไปถึงทุกส่วนขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ CRM Sales Inventory Manufacturing Procurement Inventory HRM Recruiting รวมไปถึง Project Management ฯลฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Modules ได้ที่นี่ ซึ่งสามารถ Implement ระบบให้มีความเหมาะกับธุรกิจลูกค้าได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Terebinth Cloud ERP สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่หรือ

สนใจระบบ ERP ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจคุณ

A: ERP คือระบบจัดการกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ที่รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP ได้ที่นี่

A: ระบบ Terebinth Cloud ERP ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถประยุกต์ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ในราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย ก้าวข้ามความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าระบบ ERP ต้องมีราคาสูง หรือต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นถึงใช้ระบบ ERP ได้

A: โปรแกรมบัญชีมีลักษณะการทำงานที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง และตายตัว ซึ่งเป็นในรูปแบบการให้บริการของโปรแกรมสำเร็จรูป Features การทำงานนั้นจะเอื้อต่อพนักงานบัญชีและองค์กรที่มีธุรกิจซื้อขายอย่างง่ายๆ

ซึ่งจะแตกต่างจากระบบ ERP ที่มุ่งเน้นไปที่การจัดกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง และมีความสามารถในการปรับแต่งโครงสร้างการทำงานให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจได้ดี ซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงงานของฝั่งบัญชีและการเงินด้วย สามารถศึกษาระหว่างโปรแกรมบัญชี และระบบ ERP ได้ที่นี่

A: ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจและปัญหาที่มีอยู่เป็นหลักว่าเหมาะสมกับ ERP หรือ โปรแกรมบัญชี แต่มีความเป็นได้สูงว่าเมื่อคุณตกลงไปกับโปรแกรมหรือระบบบัญชี เวลาผ่านไปองค์กรของคุณโตขึ้น โปรแกรมหรือระบบบัญชีแบบเดิมอาจไม่สามารถโตตามทันธุรกิจคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะต้องลงทุนในระบบใหม่ตั้งแต่เริ่มอีกครั้ง ซึ่งแตกต่างจาก ERP ที่ ERP นั้นสามารถ Scale Up / Down ระบบได้อิสระ ศึกษาเกี่ยว ERP ได้ที่นี่