ไม่มีระบบ ERP ในองค์กรจะเกิดอะไรขึ้น ?

ไม่มีระบบ ERP

ข้อเสียของการที่ ไม่มีระบบ ERP ในองค์กรไม่มีระบบ ERP

สวัสดีครับวันนี้ Terebinth จะมาพูดถึง ข้อเสียของการที่ ไม่มีระบบ ERP ในองค์กร ปัจจุบันธุรกิจ SMEs หรือ Startups ในประเทศไทยหลาย ๆ แห่งยังคงดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการ จดบันทึก เก็บข้อมูล หรือสั่งงาน ผ่านกระดาษ ดินสอ หรือไฟล์เอ็กเซลกันอยู่ไม่น้อย โดยที่ยังขาดระบบที่เป็นสื่อกลางมารองรับการทำงานระหว่างแผนก ซึ่งทำให้เกิดการทำงานและใช้ทรัพยากรภายในองค์กรร่วมกันอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งอาจตามมาด้วยข้อเสียมากมายดังต่อไปนี้

ข้อเสียของการไม่มีระบบ ERP ในองค์กร

ผู้บริหารไม่เห็นภาพรวมขององค์กร (Narrow Vision)

งานแต่ละส่วนกระจัดกระจายอยู่ตามโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ของแต่ละหน่วยงาน เมื่อต้องการนำข้อมูลมาวิเคราะห์การรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปรายงานทำได้ค่อนข้างยาก ใช้ระยะเวลานาน หรือขาดความแม่นยำในข้อมูลซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผุ้บริหารระดับสูง

กระบวนการทำงานไม่เป็นระบบ (Unsystematic Process)

ไม่มีระบบที่ช่วยกำหนดรูปแบบมาตรฐานการทำงาน (Working process) ที่มีความชัดเจน ทำให้รูปแบบการทำงานของหน่วยงานหรือพนักงานแต่ละคนออกมาไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน

เข้าถึงข้อมูลยาก (Limitation Data Access) 

ข้อมูลถูกจัดเก็บไม่เป็นระบบ ขาดความสะดวกรวดเร็วในการนำข้อมูลมาใช้ และเมื่อเวลาผ่านไปองค์ดรมีข้อมูลในปริมาณที่มากขึ้นแน่นอนว่าการจัดการข้อมูลก็จะยากลำบากขึ้นไปด้วยถ้าหากองค์กรของคุณยังไม่มีระบบที่มารองรับ ซึ่งอาจรวมถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นไปด้วยความล่าช้าด้วย

ทำงานซ้ำซ้อน (Redundancy)

การทำงานในรูปแบบเดิมทำให้มีความจำเป็นในการป้อนข้อมูลซ้ำ ๆ โดยที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้ การทำงานของหน่วยงานแต่ละส่วนในองค์กรอาจทำได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร

ทำงานร่วมกันอย่างไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficiency Collaboration) 

เนื่องจากไม่มีระบบที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารร่วมกันภายในองค์กร ทำให้มีข้อจำกัดในการส่งผ่านข้อมูลภายในองค์กร ส่งผลให้การทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความยากลำบาก หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ความผิดพลาดของข้อมูล (Data Error)

การทำงานรูปแบบเก่ามีความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยวิธี Manual ทั้งหมดทำให้มีโอกาสที่จะเกิด Human error หรือความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยบุคคลได้ง่าย

เกิดความไม่ปลอดภัยของข้อมูล (Insecure of Database)

ไม่มีระบบที่ช่วยในการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งหมายความว่าในบางครั้งข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรอาจจะรั่วไหลไปนอกองค์กรหรือคู่แข่งได้

ควบคุมต้นทุนได้ยาก (Uncontrollable Cost)

ไม่มีระบบในการควบคุม ตรวจสอบ บันทึก ติดตามต้นทุนการผลิตหรือการดำเนินงาน ทำให้ไม่ทราบที่มาที่ไปของสินค้า และต้นทุนการผลิตที่แท้จริง หรืออาจจะมีช่องโหว่ของการเกิดต้นทุนรัวไหลในองค์กรได้

ใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวในการบริหารองค์กร (Too Many Specific Software) 

มีโอกาสที่ทำให้เกิดความสับสนในการทำงานหรือใช้ข้อมูลร่วมกันในองค์กร รวมถึงเมื่อความต้องการทางธุรกิจใหม่อาจทำให้เกิดงบประมาณบานปลายเนื่องจากต้องลงทุนในซอฟต์แวร์ปลีกย่อยอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต

ความเข้าใจผิดๆ ของ Startup และ SME ที่มีต่อ ระบบ ERP

กลุ่ม Startup หรือ SME ในประเทศไทยยังมีความใจผิดๆ ว่าระบบ ERP นั้นคือระบบที่มีราคาสูงและมีเอาไว้ใช้สำหรับองค์กรหรือโรงงานขนาดใหญ่เท่านั้น รวมไปถึงกระบวนการทำงานของตนเองนั้นยังไม่จำเป็นต้องใช้ระบบ ERP แต่ในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ SME นั้นมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนไม่แพ้องค์กรขนาดใหญ่เลย

แท้จริงแล้วระบบ ERP นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภททุกขนาดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ Terebinth เรามองเห็นปัญหาในจุดนี้ของธุรกิจ SME พวกเรามุ่งพัฒนาระบบ ERP สำหรับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด เพื่อให้ธุรกิจ Startup และ SME สามารถเข้าถึงระบบ ERP ได้ง่ายขึ้น


ไม่มีระบบ ERP

Terebinth Cloud ERP ระบบบริหารงานองค์กรแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ ครบทุกกระบวนการทางธุรกิจ สะดวกสบายเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช่งานและจำนวนโมดูลในระบบ พร้อมคุณสมบัติการปรับแต่ง Modules และ Features ได้อย่างอิสระตามโครงสร้างองค์กร หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Cloud ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

สนใจระบบ ERP ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจคุณ