ERP สำหรับธุรกิจ ซื้อมาขายไป (Trading Business)

ERP สำหรับธุรกิจ

ระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Trading

ERP สำหรับธุรกิจ Trading Business | หรือ ธุรกิจซื้อมาขายไป แน่นอนว่าเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น มีข้อมูลในองค์กรมากขึ้น หรือมีจำนวนพนักงานและหน่วยงานที่มากขึ้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย…ที่องค์กรของคุณต้องเผชิญกับปัญหามากมาย เมื่อองค์กรของคุณยังไม่มี ระบบ ERP มารองรับในการดำเนินธุรกิจ และยังคงใช้วิธีการดำเนินงานด้วยวิธี Manual ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน

ปัญหาที่พบเมื่อคุณยังขาดระบบ ERP ในองค์กร

ERP กับธุรกิจซื้อมาขายไป

รูปแบบ Document flow ที่ไม่เป็นระบบ

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลลูกค้า ข้อมูลซัพพลายเออร์ ข้อมูลทะเบียนสินค้า ประวัติการสั่งซื้อและการขาย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น บิลขาย (SO) ใบสั่งซื้อ (PO) ใบส่งของ (DO) ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเสร็จ (Receipt) เป็นต้น เมื่อต้องการดึงข้อมูลมาใช้ หรือตรวจสอบย้อนหลัง ทำได้ค่อนข้างยากลำบากในการสืบค้น

รูปแบบ Document flow ที่ไม่เป็นระบบ

กระบวนการดำเนินธุรกิจในแต่ละส่วนงานไม่เป็นระบบ จัดลำดับความสำคัญได้ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถจัดการ Order ที่เข้ามาได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งของไม่ทันออเดอร์ ลูกค้าเกิดความไม่พอใจต่อองค์กรอาจทำให้ยอดขายตก เกิดการสูญเสียลูกค้า

ไม่ทราบว่าปัจจุบันควรจัดซื้อสินค้าค้าตัวไหน

ไม่สามารถทราบได้ว่าต้องซื้อสินค้าตัวไหนเป็นจำนวนเท่าไหร่ ตอนนี้สินค้าตัวไหนขาด Stock บ้าง สินค้าตัวไหนขายดีหรือขายไม่ดี ควรซื้อสินค้าตัวไหนเพื่อมาสำรองในการขาย พนักงานสั่งซื้อสินค้าผิดประเภทเกิดต้นทุนจมในคลังสินค้า

ไม่มีระบบควบคุม Stock สินค้า

ของแต่ละสาขาที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลทำให้มีการ Update ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน สินค้าค้าง Stock นานไม่มีความเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดต้นทุนจม ตรวจสอบไม่ได้ว่าสินค้าตัวไหนเข้ามาเมื่อไหร่ และเมื่อองค์กรมี SKU ในจำนวนที่มากขึ้นอาจทำให้เกิดความสับสนและไม่สามารถจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หาแพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์ไม่ได้

สำหรับทุกการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ซอฟต์แวร์เฉพาะทางไม่สามารถปรับแต่งให้มีความเหมาะสมในการใช้งานได้ ต้องปรับตัวเยอะในการใช้ซอฟต์แวร์ หรือใช้ซอฟต์แวร์จำเพาะของแต่ละหน่วยงานแยกกันอยู่เกิดข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน

ผู้บริหารไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

การสรุปรวบรวมข้อมูลและการจัดทำรายงานหรือวิเคราะห์ทำได้ยากลำบากเนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บกระจัดกระจายอยู่ตามซอฟต์แวร์จำเพาะ ไฟล์ Excel หรือรูปแบบเอกสารของแต่ละแผนก โดยที่ยังขาด Platform หรือระบบที่เป็นสื่อกลางในการทำงานและใช้ข้อมูลร่วมกันในองค์กร 

แนวทางการแก้ปัญหาด้วย ERP สำหรับธุรกิจ

ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขด้วยโซลูชั่น ERP เพื่อธุรกิจไทย | Terebinth Cloud ERP ระบบบริหารงานองค์กรแบบครบวงจรบนคลาวด์ โดยที่ Terebinth Cloud ERP จะเข้าไปช่วยจัดการรูปแบบการทำงานและข้อมูลขององค์กรให้เป็นระบบ ครอบคลุมการทำงานทุกส่วนของทุกหน่วยงาน ลดต้นทุนเพิ่มกำไร ป้องกันข้อผิดพลาดในดำเนินการด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดี สร้างความพึงพอใจลูกค้าได้มากกว่า เพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรขององค์กร

ERP สำหรับธุรกิจ

ซึ่งระบบ Terebinth Cloud ERP ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมดขององค์กรตั้งแต่ต้นจนจบภายในระบบเดียว พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนตามรูปแบบสินค้าและบริการหรือองค์กรได้ทุกรูปแบบ หมายความว่าลูกค้าสามารถใช้ Terebinth Cloud ERP เป็น Platform เดียวสำหรับการดำเนินการแต่ละส่วนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งประกอบไปด้วย

Module ของระบบ ERP กับธุรกิจ

CRM

Lead, Campaign, Activities, Documentary

Sales​

Customer, Opportunity, Quotation, SO

Purchasing​

Suppliers, PR, PO, Approval, Pricing

Inventory

Inspection, Stocking, Reservation, Issuing

MRP

Process Control, Cost Control, B.O.M., Planning

Finance

AP, AR, VAT, WHT, Financial Paperwork

Accounting

Ledger, Trial Balance, Cash flow, Accounting

HRM

Employee, Payroll, Job Opening, Candidates

CRM – ลูกค้าสัมพันธ์

เก็บข้อมูลลูกค้าได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลติดต่อ ประเภท อุปนิสัย ความชอบ ประวัติและพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้าทั้งหมด จัดลำดับสินค้าที่ขายดี-ไม่ดี การจัดหรือแบ่งกลุ่มลูกค้า และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทำแผนการตลาดที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ ฯลฯ

Sales – งานขาย

ครอบคลุมบริหารงานขายเต็มรูปแบบตั้งแต่รับลูกค้าเข้ามา กำหนดพนักงานที่ดูแล สร้าง Sales opportunity Sales pipeline สร้างแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้อย่างอิสระ ออกใบเสนอราคาผ่านระบบ ระบบการ Approve ใบเสนอราคา รองรับการคำนวนการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ระบบแจ้งเตือนให้ติดตามลูกค้าเมื่อถึงกำหนดช่วยให้คุณติดตามงานขายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ฯลฯ

Procurement – งานจัดซื้อ

เก็บข้อมูลทะเบียนซัพพลายเออร์ ข้อมูลการจัดซื้อ ประวัติการสั่งซื้อสินค้า สร้างแบบฟอร์มการสั่งซิ้อของบริษัทผ่านระบบ ระบบ Approve ใบสั่งซื้อ(PO) พนักงานทราบว่าปัจจุบันต้องจัดซื้ออะไรบ้าง สินค้าตัวไหนกำลังจะขาด Stock ลดปัญหาการไม่มีสินค้าส่งลูกค้า ฯลฯ

Inventory – คลังสินค้า

เก็บข้อมูลทะเบียนสินค้า จัดทำ Stock Aging รองรับ SKU และ Sub-SKU โดยไม่จำกัดชั้น ระบบแจ้งเตือนเมื่อสินค้าเหลือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุนการเก็บสินค้า ไม่จมทุนกับการเก็บรักษาสินค้าที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

HRM – ทรัพยากรมนุษย์

เก็บข้อมูลพนักงาน ผู้สมัครงาน สถานะการสมัครงาน พร้อมทั้งสามารถแนบเอกสารสมัครงานเข้าระบบ บันทึกลงเวลาเข้าออกงาน ระบบประเมินผลงานพนักงาน(KPI) จัดทำ Payroll ประกันสังคม ภาษีเงินได้ การคำนวนค่าแรงและทำงานล่วงเวลาของพนักงาน ฯลฯ

Accounting – บัญชี

สามารถใช้งานแทนโปรแกรมบัญชีได้ดี รองรับสร้างผังบัญชีได้อย่างอิสระ บันทึกบัญชีลงบัญชีทั่วไป GL โดยอัตโนมัติเมื่อมีรายรับร่ายจ่ายเกิดขึ้นในองค์กร ครอบคลุมกระบวนตั้งแต่ต้นจนปิดงบบัญชี การตั้ง Budget สำหรับแต่ละ Project ฯลฯ

Finance – การเงิน

บันทึกรายรับ(AR) รายจ่าย(AP) ภาษี และ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด. ผ่านระบบได้อย่างง่ายพร้อมทั้งสามารถออกเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบได้ทัน อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ฯลฯ โดยที่แบบฟอร์มต่างๆ สามารถออกแบบได้อย่างอิสระตาม Template ของบริษัทลูกค้า

Reports – รายงาน

เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง Report จากตัวระบบได้ง่ายๆในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปของ Bar chart, Pie chart, Column chart, Donut chart, Guage chart, Line chart หรือ Gantt chart ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของหน่วยงานแต่ละส่วนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถปรับแต่งเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลจากในระบบได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งสามารถ Export ข้อมูลเหล่านั้นออกมาเป็น File Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้ทันที

สำหรับรายละเอียดของแต่ละ Module สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

ERP สำหรับธุรกิจ

สำหรับ Features ข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างของระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Trading ที่พึงจะมีเท่านั้น โดยที่ Terebinth Cloud ERP เราจะเข้าไปศึกษา Workflow และปัญหาที่ลูกค้ามีอยู่ก่อน เพื่อที่จะออกแบบและ Implement ระบบให้มีความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายมากที่สุดและตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Terebinth Cloud ERP สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

สนใจระบบ ERP ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจคุณ

A: ERP คือระบบจัดการกระบวนการทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ที่รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP ได้ที่นี่

A: ระบบ Terebinth Cloud ERP ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถประยุกต์ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ในราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย ก้าวข้ามความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าระบบ ERP ต้องมีราคาสูง หรือต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นถึงใช้ระบบ ERP ได้

A: ระบบไม่จำกัดจำนวน User ที่ใช้งานระบบ โดยที่ค่าบริการถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

  • Implement คือค่าบริการปรับแต่งระบบ ERP ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรลูกค้ามากที่สุด โดยที่ระยะเวลาและค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณ Requirement ของลูกค้า เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ Implement แล้วลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
  • Subscription (Member) คือค่าบริการเข้าใช้งานระบบ Terebinth Cloud ERP การใช้ขึ้นอยู่กับ Package หรือ Resource ที่ลูกค้าใช้ไปครับ