ERP สำหรับธุรกิจ ซื้อมาขายไป (Trading Business)

ERP สำหรับธุรกิจ

ระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Trading

ERP สำหรับธุรกิจ Trading Business | หรือ ธุรกิจซื้อมาขายไป แน่นอนว่าเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น มีข้อมูลในองค์กรมากขึ้น หรือมีจำนวนพนักงานและหน่วยงานที่มากขึ้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่องค์กรของคุณต้องเผชิญกับปัญหามากมายเมื่อองค์กรของคุณไม่มี ระบบ ERP มารองรับในการดำเนินการ และยังคงใช้วิธีการดำเนินงานด้วยวิธี Manual ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน

ปัญหาที่พบเมื่อคุณยังขาดระบบ ERP ในองค์กร

ERP กับธุรกิจซื้อมาขายไป

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลลูกค้า ข้อมูลซัพพลายเออร์ ข้อมูลทะเบียนสินค้า ประวัติการสั่งซื้อและการขาย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น บิลขาย(SO) ใบสั่งซื้อ(PO) ใบส่งของ(DO) ใบแจ้งหนี้(Invoice) และเมื่อต้องการดึงข้อมูลมาใช้ หรือตรวจสอบย้อนหลังทำได้ค่อนข้างยากลำบาก

รูปแบบ Document flow ที่ไม่เป็นระบบ

จัดลำดับความสำคัญได้ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถจัดการ Order ที่เข้ามาได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งของไม่ทันออเดอร์ ลูกค้าเกิดความไม่พอใจต่อองค์กรทำให้ยอดขายตก เกิดการสูญเสียลูกค้า

ไม่ทราบว่าปัจจุบันควรจัดซื้อสินค้าค้าตัวไหน

เป็นจำนวนเท่าไหร่ ตอนนี้สินค้าตัวไหนขาด Stock บ้าง สินค้าตัวไหนขายดี/ขายไม่ดี พนักงานสั่งซื้อสินค้าผิดประเภท

ไม่มีระบบควบคุม Stock สินค้า

ของแต่ละสาขาที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลทำให้มีการ Update ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน สินค้าค้าง Stock นานไม่มีความเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดต้นทุนจม ตรวจสอบไม่ได้ว่าสินค้าตัวไหนเข้ามาเมื่อไหร่ และเมื่อองค์กรมี SKU ในจำนวนที่มากขึ้นอาจทำให้เกิดความสับสนและไม่สามารถจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หาแพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์ไม่ได้

สำหรับทุกการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ซอฟต์แวร์เฉพาะทางไม่สามารถปรับแต่งให้มีความเหมาะสมในการใช้งานได้ ต้องปรับตัวเยอะในการใช้ซอฟต์แวร์ หรือใช้ซอฟต์แวร์จำเพาะของแต่ละหน่วยงานแยกกันอยู่เกิดข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน

การสรุปรวบรวมข้อมูลทำได้ยาก 

การจัดทำรายงานหรือวิเคราะห์ทำได้ยากลำบากเนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บกระจัดกระจายอยู่ตามซอฟต์แวร์จำเพาะ ไฟล์ Excel หรือรูปแบบเอกสารของแต่ละแผนก โดยที่ยังขาด Platform หรือระบบที่เป็นสื่อกลางในการทำงานร่วมกันในองค์กร

แนวทางการแก้ปัญหาด้วย ERP สำหรับธุรกิจ

ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขด้วยโซลูชั่น Terebinth Cloud ERP ระบบบริหารงานองค์กรแบบครบวงจรบนคลาวด์ โดยที่ Terebinth Cloud ERP จะเข้าไปช่วยจัดการรูปแบบการทำงานและข้อมูลขององค์กรให้เป็นระบบ ครอบคลุมการทำงานทุกส่วนของทุกหน่วยงาน ลดข้อผิดพลาดในดำเนินการด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดี สร้างความพึงพอใจลูกค้าได้มากกว่า เพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรขององค์กร

ซึ่ง Terebinth Cloud ERP ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมดขององค์กรตั้งแต่ต้นจนจบภายในระบบเดียว พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนตามรูปแบบสินค้าและบริการหรือองค์กรได้ทุกรูปแบบ หมายความว่าลูกค้าสามารถใช้ Terebinth Cloud ERP เป็น Platform เดียวสำหรับการดำเนินการแต่ละส่วนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งประกอบไปด้วยERP สำหรับธุรกิจ

CRM

เก็บข้อมูลลูกค้าได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลติดต่อ ประเภท อุปนิสัย ความชอบ ประวัติและพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้าทั้งหมด จัดลำดับสินค้าที่ขายดี-ไม่ดี การจัดหรือแบ่งกลุ่มลูกค้า และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทำแผนการตลาดที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ ฯลฯ

Sales

ครอบคลุมบริหารงานขายเต็มรูปแบบตั้งแต่รับลูกค้าเข้ามา กำหนดพนักงานที่ดูแล สร้าง Sales opportunity Sales pipeline สร้างแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้อย่างอิสระ ออกใบเสนอราคาผ่านระบบ ระบบการ Approve ใบเสนอราคา รองรับการคำนวนการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ระบบแจ้งเตือนให้ติดตามลูกค้าเมื่อถึงกำหนดช่วยให้คุณติดตามงานขายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ฯลฯ

Procurement

เก็บข้อมูลทะเบียนซัพพลายเออร์ ข้อมูลการจัดซื้อ ประวัติการสั่งซื้อสินค้า สร้างแบบฟอร์มการสั่งซิ้อของบริษัทผ่านระบบ ระบบ Approve ใบสั่งซื้อ(PO) พนักงานทราบว่าปัจจุบันต้องจัดซื้ออะไรบ้าง สินค้าตัวไหนกำลังจะขาด Stock ลดปัญหาการไม่มีสินค้าส่งลูกค้า ฯลฯ

Inventory

เก็บข้อมูลทะเบียนสินค้า จัดทำ Stock Aging รองรับ SKU และ Sub-SKU โดยไม่จำกัดชั้น ระบบแจ้งเตือนเมื่อสินค้าเหลือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุนการเก็บสินค้า ไม่จมทุนกับการเก็บรักษาสินค้าที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

HRM

เก็บข้อมูลพนักงาน ผู้สมัครงาน สถานะการสมัครงาน พร้อมทั้งสามารถแนบเอกสารสมัครงานเข้าระบบ บันทึกลงเวลาเข้าออกงาน ระบบประเมินผลงานพนักงาน(KPI) จัดทำ Payroll ประกันสังคม ภาษีเงินได้ การคำนวนค่าแรงและทำงานล่วงเวลาของพนักงาน ฯลฯ

Accounting

สามารถสร้างผังบัญชีได้อย่างอิสระ บันทึกบัญชีลงบัญชีทั่วไป GL โดยอัตโนมัติเมื่อมีรายรับร่ายจ่ายเกิดขึ้นในองค์กร ครอบคลุมกระบวนตั้งแต่ต้นจนปิดงบบัญชี การตั้ง Budget สำหรับแต่ละ Project ฯลฯ

Finance

บันทึกรายรับ(AR) รายจ่าย(AP) ภาษี และ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด. ผ่านระบบได้อย่างง่ายพร้อมทั้งสามารถออกเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบได้ทัน อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ฯลฯ โดยที่แบบฟอร์มต่างๆ สามารถออกแบบได้อย่างอิสระตาม Template ของบริษัทลูกค้า

Reports

เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง Report จากตัวระบบได้ง่ายๆในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปของ Bar chart, Pie chart, Column chart, Donut chart, Guage chart, Line chart หรือ Gantt chart ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของหน่วยงานแต่ละส่วนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถปรับแต่งเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลจากในระบบได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งสามารถ Export ข้อมูลเหล่านั้นออกมาเป็น File Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้ทันที


ERP สำหรับธุรกิจ

สำหรับ Features ข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างของระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Trading ที่พึงจะมีเท่านั้น โดยที่ Terebinth Cloud ERP เราจะเข้าไปศึกษา Workflow และปัญหาที่ลูกค้ามีอยู่ก่อนเพื่อที่จะออกแบบและ Implement ระบบให้มีความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายมากที่สุดและตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Terebinth Cloud ERP สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่หรือ

โปรดติดต่อเรา