SWOT คืออะไร การวิเคราะห์ SWOT ทำอย่างไร

SWOT คืออะไร

SWOT คืออะไร ? การวิเคราะห์ SWOT ทำอย่างไร

SWOT คืออะไร ? | คือกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร ณ เวลาปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงหรือนักบริหารการตลาด สามารถกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค์จากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อมากำหนดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไปได้

การวิเคราะห์ SWOT ประกอบไปด้วย 

SWOT คืออะไร
SWOT

สำหรับสาเหตุที่เราเรียกกันว่า SWOT (สว๊อต) เนื่องจากเป็นตัวย่อของอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัวที่ประกอบไปด้วย Strengths Weaknesses Opportunities และ Threats ตัวอย่าง ณ ที่นี้จะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาบริษัทผลิตน้ำตาลแห่งหนึ่ง โดยเราจะระบุ S W O และ T ออกมาเป็นข้อๆ

S: Strength จุดแข็ง

คือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่คู่แข่งในตลาดสามารถเลียนแบบได้ยากและส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตัวอย่างเช่น

S1: ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ การเลือกบริโภคที่แตกต่างกัน

S2: มีการจัดโครงการ CSR ที่ทำประโยชน์ให้สังคม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

W: Weakness จุดอ่อน

คือจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบ หรือปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดมาจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องหาวิธีแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องเหล่านั้นออกไป ตัวอย่างเช่น

W1: ผลิตภัณฑ์น้าตาลเบเกอรีของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กาลังจะเข้าสู่ตลาด ทาให้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก

W2: ผลิตภัณฑ์น้ำตาลเบเกอรีของบริษัท มีช่องทางการจัดจำหน่ายน้อย

O: Opportunity โอกาส

คือโอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เอื้อประโยชน์เป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตัวอย่างเช่น

O1: การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ที่ประกอบธุรกิจเบเกอรีและร้านกาแฟ

O2: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมต่อถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น

T: Threats อุปสรรค

คือความเสี่ยง ภัยคุกคาม ข้อจำกัด หรืออุปสรรคต่างๆ ขององค์กร ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตัวอย่างเช่น

T1: กระแสการรักสุขภาพกำลังมาแรงในปัจจุบันส่งผลให้การบริโภคของหวานและน้ำตาลลดลง (อาหารคลีน)

T2: การใช้สินค้าที่ให้ความหวานทดแทนน้าตาลของลูกค้า เช่น แอสปาแทม หญ้าหวานสตีเวีย ฯลฯ

เราควรระบุ S W O T ให้ได้มากที่สุดเท่าที่นึกออก เพราะสุดท้ายแล้วจะมีประโยชน์ต่อยอดในการทำกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ (TOWS Matrix)

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT คืออะไร

นอกเหนือจากประโยชน์ที่ทำให้เราได้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กรแล้ว โดยหลังจากที่เราสามารถวิเคราะห์และระบุ SWOT ขององค์กรได้ทั้งหมดแล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการนำ S W O T ที่เรา List ไว้นั้น มาจับคู่เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก(S+O) กลยุทธ์เชิงแก้ไข(W+O) กลยุทธ์เชิงป้องกัน(S+T) และกลยุทธ์เชิงรับ(W+T) ต่อไปหรือที่เราเรียกกันว่าการจับกลยุทธ์ TOWS Matrix นั่นเองครับ ซึง้เราจะมาขยายความเกี่ยวกับ TOWS Matrix ในบทความต่อไปครับ Terebinth หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT กันมากขึ้นนะครับ


Terebinth Cloud ERP ระบบบริหารงานองค์กรแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ ครบทุกกระบวนการทางธุรกิจ สะดวกสบายเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมคุณสมบัติการปรับแต่ง Modules และ Features ได้อย่างอิสระตามโครงสร้างองค์กร หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Cloud ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

สนใจระบบ ERP ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจคุณ