Terebinth Cloud ERP

Module การทำงานใน Terebinth Cloud ERP

Terebinth Cloud ERP คือ ระบบจัดการกระบวนทางธุรกิจและข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร ที่สามารถรวบรวมฟังก์ชันการทำงานของทุกแผนก หรือหน่วยงานขององค์กรเข้าไว้ด้วยกันภายในระบบเดียว ช่วยให้การเชื่อมโยงของข้อมูลและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดี ลดขั้นตอนในการทำงาน รวมไปถึงสามารถลดต้นทุนในการดำเนินการ และเพิ่มกำไรขององค์กรในระยะยาว ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในองค์กรและพาธุรกิจคุณไปยังอนาคต

Modules ในระบบ ERP คือหน่วยของฟังก์ชันการทำงานในระบบ ERP ซึ่งถูกแบ่งออกตามประเภทของงานหรือลักษณะการดำเนินงาน เช่น Module Sales Manufacturing ฯลฯ


Module ระบบ ERP

Modules ที่รองรับการทำงานในระบบ Terebinth Cloud ERP

สำหรับ Modules และ Features ที่ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการ Implement ให้กับลูกค้าของเราประกอบไปด้วย:

1. CRM (บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า)

Marketing, Leads, Customers, Campaign & promotion ,After Sale Service
Module ระบบ ERP
Flow การทำงานฝ่ายการตลาด

 • สามารถสร้างและเก็บฐานข้อมูลทะเบียนลูกค้าขององค์กรได้ไม่จำกัดจำนวน และประเภทของข้อมูล
 • สามารถเก็บข้อมูลของ Campaign และแหล่งที่มาของ Lead พร้อมทั้งการวัดผลทุกช่องทาง
 • รองรับการจัดประเภทและแบ่งกลุ่มลูกค้า ได้ทุกรูปแบบ เช่น กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ / นอกประเทศ
 • ระบบรองรับการเก็บข้อมูลลูกค้าได้ทุกประเภทอาทิ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลติดต่อลูกค้า ที่อยู่เรียกเก็บเงิน ประวัติการสั่งซื้อที่ผ่านมาทั้งหมด พฤติกรรมการสั่งซื้อ ความถี่ในการซื้อ สินค้าที่ขายดีตามกลุ่มลูกค้า วันสำคัญ ส่วนลดพิเศษรายลูกค้า บริการหลังการขาย รายการการคอมเพลน ข้อมูลแบบสอบถาม เป็นต้น
 • ระบบรองรับการบริการหลังการขายเช่น การส่งซ่อม สถานะการซ่อม การรับประกันสินค้า ประวัติการซ่อม รองรับการออกเอกสารเคลมผ่านระบบ
 • จัดแบ่งกลุ่มลูกค้าตาม ยอดซื้อรายเดือน ประเภท ความชอบ ระดับลูกค้า ความสำคัญ หรือ คุณค่าที่ลูกค้ามีต่อองค์กร ฯลฯ
 • ระบบสามารถนำข้อมูลที่ถูกเก็บมาจัดทำรายงานเพื่อทำการวิเคราะห์และทำแผนการตลาดที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ อาทิเช่น จัดลำดับสินค้าที่ขายดีที่สุดแยกตามประเภท
 • ระบบแจ้งเตือนต่างๆ ผ่านทางระบบและ Email อาทิเช่น ให้พนักงานขายติดตาม Order ลูกค้าเมื่อถึงช่วงเวลาที่กำหนด หรือเมื่อถึงวันสำคัญเช่น วันเกิด เป็นต้น
 • ฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูลต่างๆ ทั้งใน Modules และตามรายการที่บันทึกภายในระบบได้อย่างรวดเร็วด้วย Global Search
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละระดับได้ ตามโครงสร้างองค์กร

2. Sales (งานขาย)

Sales opportunity, Activities, Quotation, Team management
Module ระบบ ERP
Flow การทำงานฝ่ายขาย

 • กำหนดแนวทางการทำงานของพนักงานขาย ทำให้มีทิศทางในการทำงานรูปแบบเดียวกันในองค์กร
 • กำหนดเป้าการขายของพนักงานขายแยกรายบุคคล พร้อมมี Dashboard แสดงสถานะปัจจุบันว่า ยอดขายถึงระดับไหนแล้ว ขาดอีกเท่าไหร่
 • ระบบบริหารงานทีมขาย การจัดแบ่งทีมขาย ตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามประเภทสินค้า ขนาดองค์กร เกรด
 • ระบบ Notifications แจ้งเตือนพนักงานขายสำหรับงานต่าง ๆ ที่ถูกมอบหมายโดยผู้จัดการ
 • บริหาร Sales Pipeline ที่มีเพื่อการจัดการและติดตาม Leads ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • รองรับการสร้าง Sales Opportunity ผ่านระบบ
 • สร้างใบเสนอราคา (Quotation) ผ่านระบบโดยสามารถดึงข้อมูลจากทะเบียนสินค้าและลูกค้ามาสร้างใบเสนอราคาได้ทันทีตามรูปแบบ Template ขององค์กร
 • สามารถ Print ใบเสนอราคาออกจากระบบหรือ Generate ใบเสนอราคาออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้
 • ระบบการ Approve ใบเสนอราคาโดยไม่จำกัดจำนวนขั้นและหน่วยงาน พร้อมทั้งสถานะว่า รอการอการอนุมัติ ยังไม่อนุมัติ หรือ อนุมัติแล้ว
 • รองรับการคำนวณการจ่าย Commission ให้พนักงานขายได้หลายรูปแบบตามโครงสร้างบริษัท
 • ระบบรองรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของพนักงานขายแต่ละคนไม่จำกัดลำดับขั้น
 • กำหนดแนวทางการทำงานของพนักงานขาย ทำให้มีทิศทางในการทำงานรูปแบบเดียวกันในองค์กร 
 • กำหนดเป้าการขายของพนักงานขายแยกรายบุคคล หรือรายทีมขาย พร้อมมี Dashboard ที่แสดงสถานะปัจจุบันว่า ยอดขายถึงระดับไหนแล้ว ยังขาดอีกเท่าไหร่
 • ระบบบริหารงานทีมขาย การจัดแบ่งทีมขาย ตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามประเภทสินค้า ขนาดองค์กร หรือเกรด
 • ระบบ Notifications แจ้งเตือนพนักงานขายสำหรับงานต่าง ๆ ที่ถูกมอบหมายโดยผู้จัดการ 
 • บริหาร Sales Opportunity ที่มีเพื่อการจัดการและติดตาม Leads ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • รองรับการบันทึก Sales Activity ที่เกิดขึ้น เพื่อที่สามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังที่เกิดขึ้นได้
 • สร้างใบเสนอราคา (Quotation) ผ่านระบบโดยสามารถดึงข้อมูลจากทะเบียนสินค้าและลูกค้ามาสร้างใบเสนอราคาได้ทันทีตามรูปแบบ Template ขององค์กร
 • สามารถ Print ใบเสนอราคาออกจากระบบหรือ Generate ใบเสนอราคาออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้เพื่อส่ง Email ได้ทันที
 • ระบบการ Approve ใบเสนอราคาโดยไม่จำกัดจำนวนขั้นและหน่วยงาน พร้อมทั้งสถานะว่า รอการอการอนุมัติ ยังไม่อนุมัติ หรือ อนุมัติแล้ว
 • รองรับการคำนวณการจ่าย Commission ให้พนักงานขายได้หลายรูปแบบตามโครงสร้างบริษัท
 • ระบบรองรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของพนักงานขายแต่ละคนไม่จำกัดลำดับขั้น

3. Inventory (คลังสินค้า)

Inspection, Stocking, Reservation, Issuing
Module ระบบ ERP
Flow การทำงานฝ่ายคลังสินค้า

 • เก็บข้อมูลทะเบียนสินค้า ประเภท ราคา ยี่ห้อ สี ขนาด หน่วยนับ สถานที่ตั้ง และไม่จำกัดจำนวนคลังสินค้า ประเภท หรือสาขา
 • ไม่จำกัดจำนวนสาขา ไม่จำกัดจำนวนรหัสสินค้า และจำนวนสินค้าที่เก็บในระบบ
 • ระบบรองรับรหัสสินค้า SKU และ Sub-SKU ของสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนและจำนวนขั้น เช่น เสื้อ > เสื้อสีแดง > เสื้อสีแดงไซส์ L
 • สามารถกำหนด ตรวจสอบ และจัดทำรายงาน Stock Aging ตามประเภทของสินค้าหรือรายสินค้าได้
 • รองรับการคำนวนต้นทุนและตัด Stock แบบอัตโนมัติได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น FIFO LIFO Moving Average หรือ พนักงานสามารถเลือกเองตาม Lot สินค้า เป็นต้น
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อสินค้าหรือวัตถุดิบมีปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไปยังฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายผลิตเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 • บริหารจัดการประเภทสินค้าคงคลังไม่ว่าจะเป็น สินค้าคงคลังที่เป็นวัตถุดิบ (RM) สินค้าคงคลังที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต (WIP) หรือสินค้าคงคลังประเภทสินค้า (FG)
 • รองรับระบบการตรวจ รับ จอง ตัด เช่า หรือคืนสินค้า พร้อมแสดงสถานะของสินค้าในคลังสินค้า
 • รองรับการออกเอกสารผ่านระบบ ใบจอง ใบส่งของ ใบเบิกสินค้า ใบยืม โดยที่ลูกค้าสามารถกำหนดเป็นรูปแบบ Template ของบริษัทตัวเองได้
 • ระบบรองรับการคืนสินค้า (Returning Item)

4. Manufacturing (บริหารการผลิต)

Production Plan, Process Control, Cost Control, B.O.M.
Module ระบบ ERP
Flow การทำงานฝ่ายผลิต

 • ระบบสามารถประยุกต์ใช้กับสินค้าและอุตสาหกรรมการผลิตได้ทุกประเภท
 • การควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าวัตถุดิบ(RM) แปรสภาพเป็นงานระหว่างทำ(WIP) จนถึงการนำสินค้าเข้าคลัง(FG) หรือส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • Cost Control สามารถติดตามและควบคุมต้นทุนการผลิต ค่าแรงงาน ค่าไฟ การสูญเสีย รวมถึงค่าเสื่อมต่างๆ ได้ตลอดสายการผลิต ช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงกำไรขาดทุนหรือจุดคุ้มทุนสำหรับรอบการผลิตแต่ละครั้งได้ทันที
 • รอบรับการคิดต้นทุนทั้งแบบ Standard Costing และ Weight Average Costing ตามรูปแบบของสินค้า
 • Production Plan ระบบวางแผนการผลิต สามารถวางแผนจัดลำดับความสำคัญในการผลิตได้อย่างเหมาะสม ทราบว่าปัจจุบันควรเริ่มผลิตสินค้าตัวไหน
 • B.O.M. (Bill of Material) ระบบช่วยคำนวนสูตรการผลิตได้อย่างแม่นยำโดยไม่จำกัดขั้นของสูตรว่าต้องใช้วัตถุดิบตัวไหน และจำนวนเท่าไหร่สำหรับสินค้าในแต่ละรอบการผลิต พร้อมสามารถตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบคงเหลือได้แบบ Real-Time
 • สามารถออกใบสั่งผลิตผ่านระบบ (MO) และนำไปให้หน้างานเพื่อเริมการผลิต โดยระบบจะดึงข้อมูลจากทะเบียน Products ที่จะผลิตว่าใช้ B.O.M. วัตถุดิบตัวไหนบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่ สำหรับ SO ใบใด
 • รองรับการบันทึกข้อมูลการผลิตเมื่อผลิตเสร็จสิ้น (Feedback) เพื่อเข้ากระบวนการคิดต้นทุนต่อไป
 • ระบบรองรับขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบเพื่อทำการผลิต สามารถสร้างเอกสารการเบิกผ่านระบบได้
  ระบบมีรายงานการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร (Manufacturing Report)
 • รองรับระบบการเบิกวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิต (Requisition)

5. Procurement (จัดซื้อ)

Suppliers, Products information, PR, PO, Approval, Notification
Module ระบบ ERP
Flow การทำงานฝ่ายจัดซื้อ

 • ระบบรองรับการเก็บข้อมูลทะเบียน Suppliers ได้ทุกประเภท อาทิเช่น ข้อมูลผู้ติดต่อ ข้อมูลการวางบิล เงื่อนไขการชำระเงิน สินค้าที่จำน่าย ราคาที่เคยซื้อ ได้ไม่จำกัดจำนวนทะเบียน Suppliers
 • เก็บข้อมูลการจัดซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน ประวัติการสั่งซื้อ สินค้าที่จัดซื้อ ราคาสินค้า พนักงานที่รับผิดชอบ
 • ระบบสามารถดึงข้อมูลจากทะเบียน Products และ Suppliers เพื่อมาสร้างใบขอซื้อ (PR) หรือใบสั่งซื้อ (PO) ได้ทันที
 • รองรับการออกเอกสารใบขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ (PO) ผ่านระบบ โดยสามารถ Print ใบขอซื้อหรือใบสั่งซื้อจากระบบหรือ Generate เอกสารออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้ทันที
 • ระบบการ Approve ใบสั่งซื้อ (PO) ผ่านระบบโดยไม่จำกัดจำนวนขั้นและหน่วยงาน พร้อมทั้งการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีการระบุสถานะของใบสั่งซื้อว่า รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว / ออกเอกสารแล้ว / รับสินค้าแล้ว (ขาดรับ หรือรับสินค้าครบแล้ว)
 • ระบบแจ้งเตือนรายงานจากแผนกคลังสินค้า เมื่อสินค้า(FG) หรือวัตถุดิบ(RM) ในคลังใกล้หมด หรือต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบทราบและเข้ากระบวนการจัดซื้อต่อไป
 • จัดทำรายงานการสั่งซื้อตาม แผนก ผู้ขอซื้อ ช่วงเวลา ประเภทสินค้า สามารถกำหนดช่วงเวลาได้ไม่ว่าจะเป็น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ไตรมาส หรือ รายปี ฯลฯ

6. Finance (การเงิน)

AP, AR, VAT, WHT, Paperwork
Module ระบบ ERP
Flow การทำงานฝ่ายการเงิน

 • รองรับเงื่อนไขข้อตกลงซื้อและขายได้ไม่จำกัดรูปแบบอาทิเช่น เงื่อนไขการชำระเงิน สกุลเงินที่ใช้ชำระ ตารางราคาขาย วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนลดพิเศษต่างๆ ฯลฯ
 • ระบบรองรับสกุลเงินที่ใช้ในระบบไม่จำกัดจำนวนสกุลเงิน พร้อมทั้งคำนวนค่าเงินที่ต้องการใช้ให้โดยอัตโนมัติ
 • บันทึกการรับเงิน Account Receivable (AR) ดึงข้อมูลการขายจาก Sale Order ในระบบมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ทราบว่าการรับเงินรอบนี้เป็นของ SO ไหนและมีการรับเงินในรูปแบบไหน พร้อมทั้งบันทึกลงบัญชีทั่วไปตามผังบัญชีให้โดยอัตโนมัติ
 • บันทึกรายการจ่ายเงิน Account Payable (AP) ดึงข้อมูลการจัดซื้อ หรือ Payroll มาลงรายละเอียดได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของ PO ใบไหนเป็นการชำระในรูปแบบไหน พร้อมบันทึกลงบัญชีทั่วไปตามผังบัญชีที่กำหนดไว้ให้โดยอัตโนมัติ
 • ระบบสร้างฟอร์มเอกสาร Document Template สามารถปรับแต่งรูปแบบฟอร์มเอกสารต่างๆขององค์กร ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็น รายการขาย (Sales Order) ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเสร็จรับเงิบ/ใบกำกับภาษี (Receipt / Tax Invoice) รวมถึงเอกสารหัก ณ ที่จ่าย (With holding TAX) พร้อมทั้งสามารถสั่ง Print เอกสาหรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF รออกจากระบบได้ (ภงด. 3 ภงด. 53)

7. Accounting (การบัญชี)

Ledger, Trial Balance, Cash flow, Accounting Reports
Module ระบบ ERP
Flow การทำงานฝ่ายบัญชี

 • ด้านผังบัญชี (Account Chart) ระบบมีผังบัญชีมาตรฐานที่พร้อมเริ่มต้นใช้งานได้ทันที หรือลูกค้าสามารถกำหนดผังบัญชีที่มีเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจได้อย่างอิสระ โดยที่ไม่จำกัดรูปแบบที่ตายตัว
 • บัญชีทั่วไป (General Ledger) ทางระบบมี Feature ในการ Auto-post โดยที่ระบบจะลงบันทึกบัญชีทั่วไป Debit / Credit ตามผังบัญชีที่กำหนดไว้ให้โดยอัตโนมัติ โดยที่ระบบจะรับทราบข้อมูลมาจากรายรับ(AR) และรายจ่าย(AP) ที่เกิดขึ้นในระบบ
 • ระบบสามารถกำหนดยอดงบประมาณ (Budget) แยกแต่ละบัญชี แผนก ตามโครงสร้างผังบัญชีที่กำหนดไว้ ตามระยะเวลาหรือ สำหรับแต่ละโปรเจกต์ได้ และสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือได้
 • ตัวระบบมีรายงานพื้นฐานตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปประกอบไปด้วย รายงานลูกหนี้ รายงานเจ้าหนี้ รายงานภาษีซื้อขาย รายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย รายงานบัญชีทั่วไป (GL) รายงานแยกประเภท (Ledger) รายงานงบกำไรขาดทุน รายงานงบดุล รายงานงบกระแสเงินสด รายงานงบทดลอง รายงานงบประมาณ พร้อมทั้งสามารถ Filter กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการสร้าง Report และปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล Report ได้อยากอิสระ พร้อมทั้งสามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทันที
 • ระบบรองรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของพนักงานบัญชีแต่ละระดับได้โดยไม่จำกัดลำดับขั้น

8. HRM & Recruiting (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

Employee, Payroll, Job Opening, Candidates
Flow การทำงานฝ่ายบุคคล

 • ระบบรองรับการรับสมัครงาน (Recruiting) ตั้งแต่เก็บข้อมูลผู้สมัครงานถึงการรับเข้าเป็นพนักงาน
 • เก็บทะเบียนพนักงานบริษัท และ ผู้สมัครงานได้ทุกรูปแบบ อาทิเช่น ข้อมูลพื้นฐาน เงินเดือน อายุงาน ประวัติการปรับขึ้นเงินเดือน สังกัดหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา เวลาเข้าออกงาน ฯลฯ
 • เก็บข้อมูลสถานะผู้สมัครงาน เก็บข้อมูล (สามารถแนบไฟล์ Resume เข้าระบบได้) รวมถึงสถานะของผู้สมัคร / นัดสัมภาษณ์ / สัมภาษณ์แล้ว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) / เซนสัญญาแล้ว
 • ระบบสามารถ Convert จากสถานะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเข้าทะเบียนพนักงานบริษัทได้ทันที
 • ระบบจัดทำเงินเดือนค่าแรงพนักงาน (Payroll) พร้อมทั้งพนักงานสามารถ Print ออกจากระบบหรือ Export ออกจากระบบได้ทันที
 • รองรับการคำนวนการขาดลามาสายของพนักงาน โดยดึงข้อมูลมาจากข้อมูลการลาและการลงบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน เพื่อใช้ในการคำนวนเงินเดือน
 • รองรับบันทึกเวลาเข้าออกงานผ่านระบบ หรือสามารถ Import ข้อมูลจากเครื่องแสกนนิ้วเข้าระบบได้ทันที
 • ระบบการขอ ลา (ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักร้อน) พร้อมกับระบบการ Approve การลาโดยไม่จำกัดขั้น
 • ระบบประเมินผลงานพนักงาน (KPI) โดยสามารถกำหนดตัวชี้วัดได้เอง เช่น วัดจากยอดขายของพนักงาน
  ประกันสังคม การจ่ายโบนัสพนักงาน คำนวนภาษีเงินได้ (ภงด. 1)
 • คำนวณค่าแรง OT ได้หลายรูปแบบไม่จำกัดเงื่อนไข เช่น OT 1 เท่า OT 2 เท่าตามกะเวลา เป็นต้น

9. Project Management (การจัดการโปรเจกต์)

Milestone, Tasks, Assignment, Progress
Flow การทำงานโปรเจกต์

 • เก็บข้อมูลโปรเจกต์ได้ไม่จำกัดจำนวน สามารถกำหนดโครงการและเป้าหมายของโครงการ
 • กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงานและแต่ละโครงการ จัดลำดับขั้นตอนการเกิดก่อนหลัง เพื่อให้การทำงานเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ
 • มอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงานแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อได้รับมอบหมายงาน
 • สามารถติดตามและควบคุมการทำงานในแต่ละส่วนได้ว่าใครรับผู้รับผิดชอบ
 • รองรับการบันทึกต้นทุน สามารถควบคุม และติดตามต้นทุนของโครงการได้
 • ตรวจสอบสถานะของแต่ละงานว่ามีความคืบหน้าถึงขั้นไหน ได้แบบ Real-Time

10. Business Intelligence (การวิเคราะห์ข้อมูล)

Reports, Analysis, Dashboard, Customize
การออกรายงาน

 • ระบบ Terebinth Cloud ERP มีการอัพเดทและบูรณาการข้อมูลในระบบแบบ Real-Time Report ระบบมี Business intelligent ที่สามารถดึงข้อมูลจากทุก Modules เพื่อมาสร้างเป็นรายงานได้อย่างอิสระทั้งรูปแบบของ Gauge, Pie, Column, Donut, Line, Gantt chart ทำให้ผู้บริหารสะดวกสบายในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และมีมุมมองที่กว้างไกลมากขึ้น
 • ระบบมีรายงานที่พร้อมใช้งานให้ลูกค้าเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Sales, Inventory, Procurement, Manufacturing, Employee Time Sheet, Payroll, AR Detail, Summary AR, Summary AP, Cash Flow, General Ledger, Trial Balance, Ledger, Budget Report ฯลฯ
 • พร้อมทั้งสามารถนำรายงานที่สำคัญมาแสดงบนหน้า Dashboard โดยแยกตาม Users ได้
  สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็น รายวัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือ รายปี ฯลฯ
 • ทั้งนี้ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องดู Report ในส่วนงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นเพิ่มเติมกับทาง Business Consultant เพื่อ Customize Report ให้ตรงตามความต้องการได้

นอกเหนือจาก Modules ข้างต้นแล้ว ตัวระบบ Terebinth Cloud ERP ยังมีคุณสมบัติในการปรับแต่ง Implementation โครงสร้างการทำงานภายใน ที่มีให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ประเภทธุรกิจได้ดี Terebinth Cloud ERP จึงเป็น Platform Cloud ERP ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกธุรกิจ ในราคาที่เป็นมิตรกับธุรกิจไทย ซึ่งคุณสามารถอ่านรายการคำถามที่พบบ่อยได้ที่นี่

สนใจระบบ ERP ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจคุณ? โปรดติดต่อเรา