News

Terebinth Cloud ERP Release note Version 4.24

Release note Version 4.24

For English, please scroll down

Terebinth Cloud ERP Release note Version 4.24

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ระบบ Terebinth Cloud ERP ได้อัพเดทเป็น Version 4.24 เพื่อพัฒนาฟีเจอร์และคุณภาพของระบบประกอบไปด้วยกันดังนี้:

การเชิญเข้าใช้งานระบบ

ในขั้นตอนการ Verify Email สำหรับการเริ่มต้นใช้งานระบบ ระบบจะยึดตาม Email ที่ถูกเชิญจาก Internal Admin โดยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในขั้นตอนการ Verify email

พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

พัฒนาประสิทธิภาพโดยรวม เครื่องมือ และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดทจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:00น. เป็นต้นไป อาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Terebinth Cloud ERP ได้ชั่วคราวโดยทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบเมื่อกระบวนการอัพเดทเสร็จสิ้น


Terebinth Cloud ERP Release Note 4.24

On Wednesday, 13 November 2019, Terebinth Cloud ERP Update to Version 4.24 to Improve the features and performance as follows:

Invitation to the system 

in the process of Verify Email. In the process of Verifying Email to getting started, the system will rely on the Invited Email from internal admin, which cannot be changed to prevent errors in the Verify email process.

System Improvement

Fix and improve the efficiency and tools of the Terebinth Cloud ERP system.

Remark: The system update process will start from 13 November 2019 at 6:00 p.m. onward. It might result in a temporary inoperation of Terebinth Could ERP Company will inform you when the system update process is complete.