Terebinth Cloud ERP Release note Version 4.27.1

Release note Version 4.27.1

Terebinth Cloud ERP Release note Version 4.27.1

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ระบบ Terebinth Cloud ERP ได้อัพเดทเป็น Version 4.27.1 เพื่อพัฒนาฟีเจอร์และคุณภาพของระบบประกอบไปด้วยกันดังนี้:

1. เปลี่ยนวิธีการจัดการข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันในหน้าแสดงข้อมูล Showpage 

ระบบ Terebinth Cloud ERP ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ สร้างข้อมูล   การเชื่อมความสัมพันธ์ และล้างความสัมพันธ์ของข้อมูล ในหน้าแสดงข้อมูล (Show page) โดยไม่ให้ผู้ใช้ทำการ สร้างข้อมูล เชื่อมความสัมพันธ์ และล้างความสัมพันธ์ในหน้าแสดงข้อมูลได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแก้ไขข้อมูล แต่ผู้ใช้งานสามารถทำการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวไดที่หน้าแก้ไข (Edit-page)

Release note Version 4.27.1
* หน้า Show page ในรูปแบบเก่า

 

Release note Version 4.27.1
* หน้า Show page ในรูปแบบใหม่

การแก้ไขข้อมูลในหน้า Showpage

ถ้าผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลในหน้าแสดงข้อมูล (Show page) สามารถกระทำการได้ดังต่อไปนี้:

  1. ไปที่ Action
  2. หลังจากนั้นเลือก Edit

Release note Version 4.27.1

ระบบจะทำการแสดง Menu สำหรับ การสร้างข้อมูล การเชื่อมความสัมพันธ์ และการล้างความสัมพันธ์ขึ้นมาดังรูป

2. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

พัฒนาประสิทธิภาพโดยรวม และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดทจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 18:00น. เป็นต้นไป อาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Terebinth Cloud ERP ได้ชั่วคราวโดยทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อกระบวนการอัพเดทเสร็จสิ้น

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อฝ่าย Support ได้ที่ 066-109-0146