News

Terebinth Cloud ERP Release note Version 4.27

Release note Version 4.27

Terebinth Cloud ERP Release note Version 4.27

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ระบบ Terebinth Cloud ERP ได้อัพเดทเป็น Version 4.27 เพื่อพัฒนาฟีเจอร์และคุณภาพของระบบประกอบไปด้วยกันดังนี้:

1. การลบ Soft deleted report

ตอนนี้ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในการลบข้อมูล Soft deleted ใน Report สามารถทำการลบ Report ที่เป็น Soft deleted ได้แล้ว

Soft-Deleted Report คือรายงานที่ถูก user ลบออกไปแต่ยังไม่ถูกลบออกจากระบบแบบถาวรซึ่งมีลักษณะของข้อมูลดังนี้:

Release note Version 4.27

ขั้นตอนการลบ Soft Deleted Report สามารถทำได้ดังนี้

Release note Version 4.27

2. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

พัฒนาประสิทธิภาพโดยรวม และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดทจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 18:00น. เป็นต้นไป อาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Terebinth Cloud ERP ได้ชั่วคราวโดยทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อกระบวนการอัพเดทเสร็จสิ้น

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อฝ่าย Support ได้ที่ 066-109-0146