a: หน้าหลัก (Home)

หน้าหลัก (Home) ของระบบจะแสดงข้อมูลในหน้าเริ่มต้นที่ตั้งไว้ของผู้ใช้ (My Dashboard) 

การเข้าใช้งานหน้าหลัก

  1. ไปที่ บริหารระบบ (Administration)
  2. เลือก กลับหน้าหลัก (Home)
หน้าหลัก
Administration Home