c: การตั้งค่าท้องที่ (Locale Setting)

การตั้งค่าท้องที่ (Locale Setting) คือ การตั้งค่าต่างๆ ในระบบเทเรบินธ์ให้สอดคล้องกับท้องที่ที่ใช้งาน ได้แก่ การตั้งค่าจุดทศนิยม, การจัดกลุ่มตัวเลข, การจัดรูปแบบวันที่, รูปแบบเวลา, เขตเวลา, รูปแบบหน่วยเงิน, ภาษาที่ใช้งาน และภาษาที่ใช้เริ่มต้น ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าท้องที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละครั้ง (Edit locale setting) หรือ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อใช้งานกับทุกบัญชีบริษัทได้ (Set as default setting)  

การเข้าใช้งานตั้งค่าท้องที่

  1. ไปที่ บริหารระบบ (Administration)
  2. เลือก การตั้งค่าท้องที่ (Locale Setting)
การตั้งค่าท้องที่
Administration Locale Setting

การตั้งค่าท้องที่ จะแสดงข้อมูลดังนี้

 1. Edit Locale Setting
2. Set as Default Setting
3. Decimal symbol
4. Digit grouping symbol
5. Date format
6. Time format
7. Time zone
8. Currency Format
9. Enable languages
10. Default languages
แก้ไขข้อมูลท้องที่
ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
สัญลักษณ์ทศนิยม  ( . ) เช่น 20.25
สัญลักษณ์กลุ่มตัวเลข ( , ) เช่น 1,000
รูปแบบวัน เดือน ปี
รูปแบบเวลา
เขตเวลา
รูปแบบสกุลเงิน
ภาษาที่ใช้งาน
ภาษาเริ่มต้น
การตั้งค่าท้องที่
Locale Setting

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลท้องที่ (Edit Locale Setting)

 1. Decimal symbol
2. Digit grouping symbol
3. Date format
4. Time format
5. Time zone
6. Currency Format
7. Enable languages
8. Default languages
9. Update Locale setting
10. Cancel
11. Restore to default setting
กำหนดสัญลักษณ์ทศนิยม  ( . ) เช่น 20.25
กำหนดสัญลักษณ์จัดกลุ่มตัวเลข ( , ) เช่น 1,000
เลือกรูปแบบวันที่
เลือกรูปแบบเวลา
เลือกเขตเวลา
เลือกรูปแบบสกุลเงิน
เลือกภาษาที่ใช้งาน
เลือกภาษาที่ใช้ในการเริ่มต้น
บันทึกหน้าแก้ไขข้อมูลท้องที่
ยกเลิกการแก้ไข
เรียกใช้ค่าเริ่มต้น
การตั้งค่าท้องที่
Edit Locale Setting