i: ตัวเลือกสัมพันธ์ (Related Choices)

ตัวเลือกสัมพันธ์ (Related Choices) คือ การจัดการรายการตัวเลือกที่มีความสัมพันธ์กัน โดยจะถูกนำไปใช้เมื่อสร้างขอบเขตขอมูลประเภทตัวเลือกสัมพันธ์ (Field Type “Related Drop down”) เช่น ข้อมูลประเภทที่อยู่ ที่มีข้อมูลประเทศ, จังหวัด, อำเภอ และตำบล ดังนั้นเมื่อเลือกตัวเลือกประเทศ ต่อไปจะเลือกตัวเลือกจังหวัดที่อยู่ในประเทศที่เลือกข้างต้น ถัดไปจะเลือกตัวเลือกอำเภอที่อยู่ภายในจังหวัดดังกล่าว เป็นต้น

ตัวเลือกสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. Meta (ลำดับ) คือ หัวข้อรายการตัวเลือกที่ต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ สามารถสร้างเป็นลำดับข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจังหวัด, อำเภอ, ตำบล เป็นต้น ลำดับของข้อมูล จะแสดงได้ดังนี้

   –     จังหวัด
  –     อำเภอ
  –     ตำบล

 2. Value คือ ค่าของข้อมูลที่กำหนดไว้ในลำดับ (Meta)
  ยกตัวอย่าง ตามข้อมูลำดับข้างด้น 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัด, อำเภอ และตำบล เราสามารถใส่ค่าของข้อมูลในแต่ละลำดับ ได้ดังนี้ ระดับจังหวัด ใส่ค่าข้อมูลจังหวัด เช่น เชียงราย ถัดไปเป็นอำเภอ ในจังหวัดเชียงราย มีอำเภออะไรบ้าง เช่น อำเภอเมือง และต่อไปเป็นตำบลในอำเภอเมือง มีตำบลอะไรบ้าง เช่น ตำบลท่าสุด เป็นต้น ค่าของลำดับข้อมูล จะแสดงได้ดังนี้

                                – (ชื่อจังหวัด) เชียงราย
                                                    – (ชื่ออำเภอ) เมือง
                                                                         – (ชื่อตำบล) ท่าสุด

การเข้าใช้งานตัวเลือกสัมพันธ์

 1. ไปที่ บริหารระบบ (Administration)
 2. เลือก ตัวเลือกสัมพันธ์ (Related Choices)
ตัวเลือกสัมพันธ์
Administration Related Choices

ตัวเลือกสัมพันธ์ จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

1. Create new Related Choice
2. รูปดินสอ
3. รูปถังขยะ
4. Name
5. รูปถังขยะ
สร้างตัวเลือกความสัมพันธ์
หน้าแก้ไข
ลบตัวเลือกความสัมพันธ์
ชื่อรายการตัวเลือกสัมพันธ์
ตัวเลือกสัมพันธ์ที่ถูกลบ
ตัวเลือกสัมพันธ์
Related Choices
การสร้างรายการตัวเลือกสัมพันธ์ (Create a new related choice)

ขั้นตอนการสร้างรายการตัวเลือกสัมพันธ์

1. Name
2. EN/TH
ชื่อตัวเลือกสัมพันธ์
เลือกภาษา
ตัวเลือกสัมพันธ์
Create New Related Choices
3. Meta
3.1 Key
3.2. Labels
3.3 >
3.4 v
3.5 EN/TH
3.6 +
3.7 x
ลำดับ หรือหัวข้อของข้อมูล
ค่าที่ใช้ระบุข้อมูลซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกัน
ชื่อลำดับข้อมูล เช่น จังหวัด, อำเภอ เป็นต้น
ย่อลำดับข้อมูล
ขยายลำดับข้อมูล
เลือกภาษาที่จะใช้
เพิ่มลำดับข้อมูล
ลบลำดับข้อมูล
ตัวเลือกสัมพันธ์
Related Choices Meta
4. Value
4.1 Key
4.2. Labels
4.3 >
4.4 v
4.5 EN/TH
4.6 +
4.7 x
5. Create choice
6. Cancel
ค่าของข้อมูลในแต่ละลำดับ
ค่าที่ใช้ระบุข้อมูลซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกัน
ชื่อค่าของข้อมูล
ย่อค่าของข้อมูล
ขยายค่าของข้อมูล
เลือกภาษาที่จะใช้
เพิ่มค่าของข้อมูล
ลบค่าข้อมูล
สร้างรายการ
ยกเลิก
ตัวเลือกสัมพันธ์
Related Choices Value

ตัวอย่างรายการตัวเลือกสัมพันธ์ (Related Choices Example)

 1. Name: Northern
 2. Meta:
  – en: Province          th: จังหวัด
  – en: Distinct           th: อำเภอ
  –  en: Sub-distinct  th: ตำบล
 3. Value:
  –  en: Chiang Rai      th: เชียงราย
  –  en: Mae Sai    th: แม่สาย
  –  en: Huai Khrai       th: ห้วยไคร้
  –  en: Chiang Mai    th: เชียงใหม่
  –  en: Chiang Daw      th: เชียงดาว
  –  en: Ping Khong    th: ปิงโค้ง

  ตัวเลือกสัมพันธ์
  Related Choices Example

  ตัวเลือกสัมพันธ์
  Related Choices Example 2