2. การสร้างโมดูล (Create New Module)

หลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ และได้ทำการตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการเก็บข้อมูลในระบบเทเรบินซ์ ผู้ใช้จะต้องสร้างโมดูลเพื่อเก็บข้อมูลแต่ละชุด

มีวิธีการสร้างโมดูลดังนี้

1. ไปที่ Administration ตรงมุมบนขวามือ
2. เลือก Module

การสร้างโมดูล

3. ไปที่ทำการ (Action)
4. เลือกเพิ่มโมดูลใหม่ (Create new module)

การสร้างโมดูล
Create New Module

ขั้นตอนการสร้างโมดูลใหม่

ใส่ข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1.Name ชื่อโมดูล ต้องขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น สามารถมีเครื่องหมายสัญประกาศ (_) และตัวเลขได้ ห้ามเว้นวรรคคำหรือมีเครื่องหมายมหัพภาค (.)
2.Display Label ชื่อที่ใช้ในการแสดงโมดูล สามารถใช้ภาษาใดก็ได้ขึ้นอยู่กับค่าที่ตั้งไว้ดูการตั้งค่าภาษาได้ที่การตั้งค่าท้องที่ (Locale Setting)
3.Module Navigations การจัดกลุ่มโมดูล
4.Description ใส่รายละเอียดของแต่ละโมดูล (ใส่หรือไม่ก็ได้)
5.Create Module สร้างโมดูล
6.Cancel ยกเลิก
การสร้างโมดูล
Create Module

ตัวอย่างการสร้างโมดูลใหม่

หากเราต้องการเก็บข้อมูลลูกค้าและสินค้าทั้งหมดของบริษัท Example Company Limited เราต้องสร้างโมดูลขึ้นมา 2 โมดูล ได้แก่ 1. โมดูลชื่อลูกค้า และ 2. โมดูลชื่อสินค้า ขึ้นมา ดังนี้

การสร้างโมดูล
Create New Module: Customer
การสร้างโมดูล
Create New Module: Product

เมื่อสร้างโมดูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถจัดการกับโมดูลได้ ดังนี้

1. เลือกโมดูลที่ต้องการจัดการ โดยคลิกที่รูป looking_glass หน้าโมดูลที่ต้องการจัดการ
2. เลือกปุ่มทำการ โดยสามารถทำการจัดการโมดูลได้ดังนี้

2.1 Edit
2.2 Delete
2.3 Customize data fields
2.4 Document template
2.5 Customize Layout
แก้ไขโมดูล
ลบโมดูล
การจัดการเขตข้อมูล (Field)
จัดรูปแบบเอกสาร
ตั้งค่าจัดวางข้อมูล
การสร้างโมดูล
module action